Colofon

Naam instelling

Stichting Filmhuis Movie W

Cultureel ANBI nummer

007046078

KvK

41048712

BTW

NL007046078B01

Adres

Wilhelminaweg 3A, 6703 CC, Wageningen.

e-mail

info@moview.nl

Missie

De missie van Filmhuis Movie W is om aan een zo groot mogelijk publiek films te tonen van kunstzinnig, (film-)historisch en/of maatschappelijk belang.

Beleid

Filmhuis Movie W voert haar missie uit in een kleine universiteitsstad met een hoog opgeleid en uit veel verschillende nationaliteiten bestaand publiek. Dit is een publiek dat geprikkeld en uitgedaagd wil worden. Dat doet Movie W door middel van een hoogwaardige en diverse filmprogrammering, en door organisatie van filmeducatieve en maatschappelijk relevante activiteiten rond de filmvertoningen. Zeven maal per week wordt er een film vertoond in de filmzaal aan de Wilhelminaweg.

Filmhuis Movie W wordt draaiende gehouden door een groot aantal actieve vrijwilligers. Er zijn geen betaalde medewerkers in dienst. De stichting kent een bestuur dat de statutaire verantwoordelijkheid draagt. Om een hoogwaardig en gevarieerd programmeringsbeleid te kunnen voeren dienen de filmvertoningen voldoende inkomsten op te leveren uit kaartverkoop om een aanzienlijk deel van de vaste kosten te kunnen dekken. Daarnaast is Movie W doorlopend op zoek naar mogelijkheden om programma onderdelen met steun van, of in samenwerking met andere organisaties in te vullen.

Het meerjarenbeleid is vastgelegd in het Businessplan Movie W 2012-2021, dat in november 2011 door het bestuur is vastgesteld.

Bestuur

Voorzitter
Stella Efdé
Penningmeester:
Leo Stroosnijder
Secretaris:
Adriana Hulsmann
Algemeen bestuurslid:
Joeri Dassen
Algemeen bestuurslid:
Sonja van der Arend

Beloningsbeleid

Filmhuis Movie W heeft op dit moment geen betaald personeel. De bestuursleden en vrijwilligers krijgen alleen de onkosten die ze hebben gemaakt voor Movie W vergoed. Ook hebben de vrijwilligers en bestuursleden kosteloos toegang tot de films.

Activiteiten

Zie hiervoor onze actuele programmering op de beginpagina.

Financiële verantwoording

Het grootste deel van de inkomsten van Movie W komt uit de verkoop van filmkaartjes en consumpties. Een klein deel bestaat uit sponsoring, giften en subsidies.
De grootste kostenposten zijn de rechten voor het vertonen van de films, het huren van de zaal en het onderhoud en de vervanging van de apparatuur en de inventaris.
Het vermogen van Filmhuis Movie W staat op een spaarrekening, is beperkt van omvang en bedoeld om het voortbestaan van Movie W veilig te stellen.

BALANS 31-12-2019 31-12-2018 RESULTAAT 2019
Activa Baten
Vorderingen 6.279 9.753 Baten uit filmbezoek 79.691
Liquide middelen 131.547 117.407 Donaties, subsidies en sponsoring 6.017
Vooruitbetaalde kosten 4.224 4.166
Totaal activa 142.050 131.326 Totale baten 85.708
Passiva
Reserve 22.508 15.932 Lasten
Voorziening continuïteit Movie W 33.087 33.087 Directe materiële kosten 68.314
Voorziening huisvesting Movie W 20.306 20.306 Indirecte materiële kosten 6.669
Voorziening inboedel Movie W 15.000 14.000 Totale lasten 74.983
Voorziening digitale projector Movie W 48.000 42.000
Vooruitontvangen bedragen 1.400 2.900 Resultaat 10.725
Kortlopende schulden 1.749 3.100
Totaal passiva 142.050 131.326

 


Website

Deze site is gebouwd door:

web-care.nl
tomworks.nl / flowingweb.nl
en verder uitgebouwd en onderhouden door eenpersoonscommissie

Met name bedankt voor de Theater plugin van slim&dapper

This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org