Colofon

Naam instelling

Stichting Filmhuis Movie W

WRSIN

007046078

KvK

41048712

BTW

NL007046078B01

Adres

Wilhelminaweg 3A, 6703 CC, Wageningen.

e-mail

info@moview.nl

Missie

De missie van Filmhuis Movie W is om aan een zo groot mogelijk publiek films te tonen van kunstzinnig, (film-)historisch en/of maatschappelijk belang.

Beleid

Filmhuis Movie W voert haar missie uit in een kleine universiteitsstad met een hoog opgeleid en uit veel verschillende nationaliteiten bestaand publiek. Dit is een publiek dat geprikkeld en uitgedaagd wil worden. Dat doet Movie W door middel van een hoogwaardige en diverse filmprogrammering, en door organisatie van filmeducatieve en maatschappelijk relevante activiteiten rond de filmvertoningen. Zeven maal per week wordt er een film vertoond in de filmzaal aan de Wilhelminaweg.

Filmhuis Movie W wordt draaiende gehouden door een groot aantal actieve vrijwilligers. Er zijn geen betaalde medewerkers in dienst. De stichting kent een bestuur dat de statutaire verantwoordelijkheid draagt. Om een hoogwaardig en gevarieerd programmeringsbeleid te kunnen voeren dienen de filmvertoningen voldoende inkomsten op te leveren uit kaartverkoop om een aanzienlijk deel van de vaste kosten te kunnen dekken. Daarnaast is Movie W doorlopend op zoek naar mogelijkheden om programma onderdelen met steun van, of in samenwerking met andere organisaties in te vullen.

Het meerjarenbeleid is vastgelegd in het Businessplan Movie W 2012-2021, dat in november 2011 door het bestuur is vastgesteld.

Bestuur

Voorzitter
Stella Efdé
Penningmeester:
Leo Stroosnijder
Algemeen bestuurslid:
Ymke Bartlema
Algemeen bestuurslid:
Adriana Hulsmann

Beloningsbeleid

Filmhuis Movie W heeft op dit moment geen betaald personeel. De bestuursleden en vrijwilligers krijgen alleen de onkosten die ze hebben gemaakt voor Movie W vergoed. Ook hebben de vrijwilligers en bestuursleden kosteloos toegang tot de films.

Activiteiten

Zie hiervoor onze actuele programmering op de beginpagina.

Financiële verantwoording

Het overgrote deel van de inkomsten van Movie W komt uit de verkoop van filmkaartjes en consumpties. Een klein deel bestaat uit sponsoring, giften en subsidies.
De grootste kostenposten zijn de rechten voor het vertonen van de films, het huren van de zaal en het onderhoud en de vervanging van de apparatuur en de inventaris.
Het vermogen van Filmhuis Movie W staat op een spaarrekening, is beperkt van omvang en bedoeld om het voortbestaan van Movie W veilig te stellen.

Balans per 31-12-2018 31-12-2017 Staat van baten en lasten over 2018
ACTIVA BATEN
Vorderingen 9.753 7.829 Baten uit filmbezoek 74.860
Liquide middelen 117.407 109.531 Donaties, subsidies en sponsoring 850
Vooruitbetaalde kosten 4.166 0
Totaal activa 131.326 117.360 Rente-inkomsten 38
Subtotaal baten 75.748
PASSIVA
Algemene reserve 15.932 8.939 LASTEN
Continuïteitsreserve 33.087 33.087 Directe materiële kosten 58.916
Reserve in verband met huisvesting 20.306 20.306 Indirecte materiële kosten 9.838
Reserve voor vervanging inboedel 14.000 13.000 Subtotaal lasten 68.754
Voorziening vervanging projectieapparatuur 42.000 36.000
Vooruitontvangen bedragen 2.900 3.100 Resultaat 6.994
Kortlopende schulden 3.100 2.928
Totaal passiva 131.326 117.360

 


Website

Deze site is gebouwd door  Web-care en verder uitgebouwd en ouderhouden door Epco. Met name bedankt voor de Theater plugin van Jeroen Schmidt ( slimndap.nl) en natuurlijk WordPress!

This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org

Gegevens

Regie:
Jaar:
Land:
Taal:
Ondertiteling:
Lengte:
minuten

English summary

Deze week

Onze wekelijkse nieuwsbrief

Filmhuis Movie W

Archief